© Hillerød Kunstforening/Børge Klamer 2017

Kunsthuset Annaborg

 

 

§ 1

Foreningens navn er

Hillerød Kunstforening:

Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune

Foreningen er stiftet den 2. februar 1984

 

§ 2

Foreningens formål er:

at fremme interessen for kunst

at afholde udstillinger af kunst

at arrangere foredrag, ekskursioner o.lign. om kunst

at arbejde for etablering af en kunstsamling

 

§ 3

Enhver kan blive medlem mod at betale et årskontingent, som fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Desuden kan firmaer og institutioner indmeldes mod at betale et årskontigent, der ligeledes fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

§ 4

Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges hvert år direkte af generalforsamlingen, hvorimod bestyrel-sen selv vælger sin næstformand, sekretær og kasserer. De seks bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter og 1 revisor. Disse valg gælder for 1 år ad gangen.

 

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Dagsordenen skal som minimum omfatte følgende:

Valg af dirigent

Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde det foregående år

Kasseren aflægger beretning og fremlægger regnskab med revisorerklæring til godkendelse

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent

Valg af formand

Valg af 3 bestyrelsesemedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen

Valg af mindst 2 suppleanter og revisor

Eventuelt

 

§ 6

Regnskabsåret er 1. april til 31. marts.

Kontingentet opkræves forud 1 gang årligt

 

 

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert tilstedeværende medlem har ved generalforsamlingen én stemme. Kollektive medlemskaber berettiger ligeledes kun til én stemme. Afstemningen foregår kun skriftligt såfremt et eller flere medlemmer anmoder herom.

 

Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves der ved behandling af følgende forslag:

Ændring af vedtægterne

Ophævelse af foreningen

fremmøde af 2/3 af foreningens medlemmer og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og denne er da beslutningsdygtig uanset an-tallet af deltagere, og alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

 

§ 8

Ordinær generalforsamling indkaldes pr. e-mail eller brev, med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt for formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter formandens eller bestyrelsens beslutning, eller når mindst en femtedel af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom. Denne kan indkaldes med 8 dages varsel.

 

 

§ 9

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 

 

§ 10

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler og ejendele enten en forening med beslægtet formål eller en velgørende institution, alt efter beslut-ning på den generalforsamling, der beslutter opløsningen.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 4. maj 2015 til afløsning af vedtægterne af den 29. oktober 2013.